Regulamin sklepu internetowego

 1. Podstawowe informacje dotyczące sklepu internetowego
 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.awex-rowery.pl prowadzony jest przez  Agatę Wróbel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.P.U AWEX AGATA WRÓBEL NIP 944-185-20-27, LISZKI 502, 32-060 LISZKI
 2. Kontakt ze Sklepem : 532 833 334; kontakt@awex-rowery.pl
 1. Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego
 1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.awex-rowery.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:
 1. Kupujący dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.awex-rowery.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe;
 2. Kupujący umieszcza towary w swoim koszyku;
 3. Kupujący wybiera sposób dostawy;
 4. Kupujący wybiera sposób płatności;
 5. Kupujący potwierdza dokonanie zamówienia,
 6. Kupujący otrzymuje e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje w pierwszej kolejności e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez awex-rowery.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez www.awex-rowery.pl zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami. Treść strony internetowej www.awex-rowery.pl i jej podstron stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego a nie jako wiążącą ofertę składaną przez Sklep Internetowy
 2. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, www.awex-rowery.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, Kupujący zostanie powiadomiony przez Obsługę Sklepu www.awex-rowery.pl e-mailem o możliwości odbioru towaru.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie awex-rowery.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.awex-rowery.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Rejestracja i logowanie
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.awex-rowery.pl (założenia konta internetowego), Kupujący powinien wybrać zakładkę “Zaloguj/Utwórz konto” na stronie www.awex-rowery.pl, wybrać opcję „Utwórz konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.
 2. Rejestracja w sklepie internetowym www.awex-rowery.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego www.awex-rowery.pl są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.awex-rowery.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Kupującego ze sklepu internetowego www.awex-rowery.pl należy skontaktować się z Obsługą Sklepu www.awex-rowery.pl.
 5. Logowanie do sklepu internetowego www.awex-rowery.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki „Zaloguj” na stronie www.awex-rowery.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta.
 6. www.awex-rowery.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.
 1. Płatności
 1. Ceny wskazane na stronie www.awex-rowery.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
 2. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.awex-rowery.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Kupującego, które są płatne osobno.
 3. Ewentualne koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Kupującego podczas zatwierdzania zamówienia
 4. W sklepie internetowym www.awex-rowery.pl możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem tradycyjnym;
  2. kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
  3. za pomocą systemu przelewy24 (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj https://www.przelewy24.pl/regulamin)
  4. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru bezpośrednio w siedzibie sklepu
 5. W przypadku wyboru zapłaty przelewem tradycyjnym wysyłka towaru następuje dopiero po otrzymaniu zapłaty przez Sklep internetowy. 
 6. Do chwili zapłaty za towar:
  1. Sklep internetowy wstrzyma się z wysyłką lub wydaniem towaru;
  2. prawo własności towaru nie przechodzi na Kupującego;
 7. W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez www.awex-rowery.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich www.awex-rowery.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między www.awex-rowery.pl a Kupującym. Sklep internetowy dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.awex-rowery.pl, w zakładce „Moje zakupy”.
 8. We wszystkich przypadkach www.awex-rowery.pl zaleca Kupującemu przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.
 1. Realizacja zamówienia
 1. Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.awex-rowery.pl. Kupujący ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru. W przypadku niedostępności towaru i nieaktualnej informacji o dostępności na stronie internetowej, Sklep powiadomi Kupującego o niedostępności towaru.
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na obszarze Polski.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni począwszy od złożenia oferty przez Kupującego, chyba że inny termin został indywidualnie uzgodniony z Kupującym
 5. Koszty dostawy naliczane są oddzielnie i są podawane kwotowo najpóźniej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 7. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy to zgłosić w celu uzupełnienia braków.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zaleca się sporządzenie protokołu szkodowego.
 9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sklep.
 10. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Za odbiór osobisty Sklep nie pobiera żadnych opłat. 
 1. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta
 1. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpić od każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dostarczenia mu przedmiotu umowy sprzedaży – bez podawania przyczyny odstąpienia oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych, niż wyraźnie wskazane w treści niniejszego regulaminu. 
 2. Termin na odstąpienie jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z wzoru jest dobrowolne.
 3. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 5. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Gwarancja, rękojmia i procedura reklamacyjna
 1. Sklep ma obowiązek dostarczania towarów wolnych od wad. Sklep, jako sprzedawca, odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną – w zakresie określonym przepisami art. 556 i kolejnymi Kodeksu cywilnego. 
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 1. Żądać usunięcia wady;
 2. Żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad;
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy wada rzeczy ma charakter istotny;
 1. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego rozwiązania żądać
 1. wymiany rzeczy na wolną od wad
 2. usunięcia wady

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
 2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
 3. żądania usunięcia wady
 1. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 3. Sklep Internetowy nie jest gwarantem oferowanych do sprzedaży towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary oferowane do sprzedaży przez Sklep, jej warunki są udostępniane przy opisie towaru na stronie internetowej www.awex-rowery.pl lub jej podstronach albo w dokumencie gwarancyjnym obejmującym oświadczenia gwaranta.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można przesyłać na adres internetowy lub tradycyjny Sklepu, a z tytułu gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru. 
 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez podmiot prowadzący Sklep, tj. Agatę Wróbel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.P.U AWEX AGATA WRÓBEL NIP 944-185-20-27, LISZKI 502, 32-060 LISZKI.

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie www.awex-rowery.pl.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych internautów jest Agata Wróbel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.P.U AWEX AGATA WRÓBEL NIP 944-185-20-27, LISZKI 502, 32-060 LISZKI
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@awex-rowery.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.awex-rowery.pl, zawieraniem z Kupującym i wykonywaniem umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w sklepie internetowym www.awex-rowery.pl (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.awex-rowery.pl z jego funkcjonowania – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.awex-rowery.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane Kupujących mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/współpracownikom.
 5. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
  • przez okres przewidziany w Regulaminie na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Kupujący w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto, zakładka „Moje konto internetowe”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, 
 9. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez www.awex-rowery.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym.
 10. Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na udostępnianie Kupującemu treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.
 1. Wymagania sprzętowe
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego www.awex-rowery.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego co najmniej następujących wymagań technicznych:
 1. aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą Java Script i Cookies;
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
 3. własny dostęp klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 4. zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player, Java Script, Quick Time;
 5. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Strony internetowe Sklepu wykorzystują pliki cookies.